Kvalitet & Miljö

Högsta kvalitetsstandard med ett miljöperspektiv

Bland de viktigaste delarna för oss på AnVa Components är arbetet kring kvalitetsutveckling och miljö. I allt vi gör ställer vi höga krav på vår egen kvalitet och på att våra metoder inte ska belasta miljön mer än nödvändigt. 
 
På AnVa Components opererar vi inom en bransch där det ställs höga krav på alla aktörer. Krav som måste uppfyllas gällande miljö och även kvalitet. Det är en grundförutsättning för att vår verksamhet ska kunna finnas. Men för oss som verksamhet finns också en ytterligare strävan efter att vara så miljövänlig det går inom alla våra led. Varje del av processerna sköts på ett effektivt sätt för att belasta miljön så lite som det är möjligt och vi gör oss inte av med överflödigt material. 
 
Kvalitet är den röda tråden genom vår verksamhet vilket syns i både vårt arbetsflöde och i slutresultatet vi producerar. Om du vill veta mer om vårt arbete kring kvalitet och miljö kan du läsa våra policys här nedanför eller kontakta oss för mer information.

Kvalitetspolicy

Hög kvalitet är en grundförutsättning för att vi skall kunna ha god lönsamhet och skapa en långsiktig framtida tillväxt. Kvalitetsmåttet på vad vi presterar mäts genom våra kunders tillfredsställelse.

Vi strävar mot att hålla världsklass inom vårt verksamhetsområde genom att:
  • Fokusera på kundvärde och hela tiden ha en vilja att förstå kundens behov.
  • Fokusera på värdeflödet i hela försörjningskedjan för att systematiskt minimera slöseri inte bara i vår egen verksamhet utan även hos våra kunder och leverantörer.
  • Bedriva ett stödjande och uppmuntrande ledarskap som leder mot tydligt uppsatta mål och skapar motiverade medarbetare som känner delaktighet och därmed tar ansvar för egen utveckling och ständig förbättring i sina processer.

Miljöpolicy

AnVa Components AB är ett verkstadsföretag som levererar komponenter i stål till en global marknad. Minimikravet för oss är att följa tillämplig miljölagstiftning i vårt miljöarbete. 

Vi ska uppfattas som ett miljöansvarigt företag i medarbetarnas, kundernas och omvärldens ögon genom att:
  • Vårt miljöarbete skall vara förebyggande och med ständiga förbättringar.
  • Kontinuerlig granska verksamheten som skall leda till att nya miljömål upprättas samtidigt som personalens kompetensnivå utvecklas och säkerställs.
  • I möjligaste mån återanvända eller återvinna de avfall och restprodukter som genereras i vår verksamhet. Särskild vikt läggs vid restprodukter som innehåller metaller och oljor.
  • I vår verksamhet ta hänsyn till energi- och vattenanvändning samt att förebygga utsläpp till mark, luft och vatten.
  • Visa öppenhet i vårt miljöarbete mot anställda, kunder, myndigheter och samhället.