Hög kvalitet är en grundförutsättning för att vi skall kunna ha god lönsamhet och skapa en långsiktig framtida tillväxt.

Vi levererar komponenter i stål till en global marknad. Minimikravet för oss är att följa tillämplig miljölagstiftning i vårt miljöarbete.

Du kan läsa mer om vår kvalitets- och miljöpolicy nedan.

Kvalitetspolicy

Hög kvalitet är en grundförutsättning för att vi skall kunna ha god lönsamhet och skapa en långsiktig framtida tillväxt.

Kvalitetsmåttet på vad vi presterar mäts genom våra kunders tillfredsställelse.

Vi strävar mot att hålla världsklass inom vårat verksamhetsområde genom att:

  • Fokusera på kundvärde och hela tiden ha en vilja att förstå kundens behov.
  • Fokusera på värdeflödet i hela försörjningskedjan för att systematiskt minimera slöseri inte bara i vår egen verksamhet utan även hos våra kunder och leverantörer.
  • Bedriva ett stödjande och uppmuntrande ledarskap som leder mot tydligt uppsatta mål och skapar motiverade medarbetare som känner delaktighet och därmed tar ansvar för egen utveckling och ständig förbättring i sina processer.

Miljöpolicy

AnVa Components AB är ett verkstadsföretag som levererar komponenter i stål till en global marknad. Minimikravet för oss är att följa tillämplig miljölagstiftning i vårt miljöarbete. Vi skall uppfattas som ett miljöansvarigt företag i medarbetarnas, kundernas och omvärldens ögon genom att:

  • Vårt miljöarbete skall vara förebyggande och med ständiga förbättringar.
  • Kontinuerlig granska verksamheten som skall leda till att nya miljömål upprättas samtidigt som personalens kompetensnivå utvecklas och säkerställs.
  • I möjligaste mån återanvända eller återvinna de avfall och restprodukter som genereras i vår verksamhet. Särskild vikt läggs vid restprodukter som innehåller metaller och oljor.
  • I vår verksamhet ta hänsyn till energi- och vattenanvändning samt att förebygga utsläpp till mark, luft och vatten.
  • Visa öppenhet i vårt miljöarbete mot anställda, kunder, myndigheter och samhället.